SÄÄNNÖT

Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry:n säännöt

I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

 

1 § Nimi, kieli ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry. Yhdistyksen virallinen kieli on 

suomi ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 1. Toimia Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteiden opintosuuntien opiskelijoille tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Yhdistys painottuu elintarvike- ja kuluttajaekonomian opintosuuntiin.
 2. Järjestää jäsen- ja työelämätapahtumia liittyen elintarviketalouteen ja kuluttamiseen.
 3. Edistää edellä mainittujen opintosuuntien tunnettavuutta sekä edistää alaa opiskelevien työllistymismahdollisuuksia jo opintojen aikana työelämän verkostojen avulla.
 4. Edistää opiskelijoiden ja jäsenten yhteenkuuluvuutta.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Järjestää yhteisiä tilaisuuksia, tapahtumia sekä ekskursioita opiskelijoille.
 2. Edistää yhteistyötä muiden ainejärjestöjen sekä yliopistojen kanssa kotimaassa sekä ulkomailla.
 3. Voi vaikuttaa esityksin ja aloittein alojen opetuksen kehittämiseen ja ottaa kantaa alojen yleiseen kehitykseen.
 4. Tuoda yhteen opintosuuntien opiskelijoita, professoreita sekä sidosryhmiä.
 5. Toimia muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys saa ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Lisäksi

yhdistys voi harjoittaa rahankeruuta asianmukaisin luvin.

5 § Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

II JÄSENET, EROAMINEN JA EROTTAMINEN

6 § Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki elintarvikkeista ja kuluttamisesta kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat. 
Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa sidosryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Opintojen päätyttyä varsinainen jäsen siirtyy kirjallisella ilmoituksellaan kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, ellei yhdistyksen säännöissä muissa kohdin ole toisin määrätty, mutta häntä ei voida valita hallitukseen.

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

8 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksuaan 1.12 mennessä. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotulle henkilökohtaisesti.

 

III LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

9 § Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

 

IV HALLITUS

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-15 muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava opiskelijajäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi kokoontuessaan valita tarvittavat toimihenkilöt.


11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

12 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

13 § Hallituksen tehtävä on:

 1. Hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksistä voimassa olevan lain, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätöksien mukaan
 2. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
 3. Kutsua kokoon yhdistyksen kokous ja valmistella yhdistyksen kokouksessa

käsiteltävät asiat

 1. Pitää luetteloa jäsenistä
 2. Valvoa yhdistyksen ja toimihenkilöiden toimintaa
 3. Pyrkiä kaikin tavoin edistämään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista
 4. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä laatia toimikaudeltaan yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus.

14 § Taloudenhoitaja vastaa tilinpäätöksen tekemisestä. Hallituksen tulee jättää tilit tarkastettaviksi toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kumpikin yksin.

16 § Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.


17 § Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

V YHDISTYKSEN KOKOUKSET

18 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

19 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

20 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa varsinaiset jäsenet. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

21 § Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

22 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

 

VI VARSINAISET KOKOUKSET

23 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 4. Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus.
 5. Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.
 7. Päätetään kuluvan kalenterivuoden liittymismaksu ja jäsenmaksu.
 8. Päätetään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.
 9. Päätetään kuluvan kalenterivuoden talousarvio.
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

24 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt säännön 10 §:n rajoissa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

25 § Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

VII SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


25 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

26 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Helsingissä 15.11.2017